Hírek

 • 2017. AUGUSZTUS 07.

  Termofok-Sió Kft ügyvezetői pozició

  Termofok-Sió Kft ügyvezetői pozició
  Pályázat

  SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


  pályázatot hirdet


  az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában levő Balaton-parti Kft.-ből kiválással létrejövő Termofok-Sió Kft. ügyvezetői (vezető állású munkavállaló)


  munkakörének betöltésére.


  A társaság megnevezése: a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságból kiválással létrejövő Termofok-Sió Kft.


  Betöltendő munkakör: ügyvezetői


  A társaság rövid ismertetése:

  Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában levő Balaton-parti Kft.-ből szétválással, melynek módja a kiválás, jön létre az önkormányzat kizárólagos tulajdonában kerülő Termofok-Sió Kft. A kiváló társaság (a Balaton-parti Kft. Termofok Szolgáltató Ágazata) fő tevékenységi köre a távhőszolgáltatás, az ingatlankezelés és a közvilágítási hálózat aktív és passzív elemei üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása. A város közvilágítási hálózatának üzemeltetőjeként végzi az önkormányzat tulajdonában levő közvilágítási hálózat aktív és passzív elemeinek teljes körű működtetését, illetve az E.ON Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában levő közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartását. Az ingatlankezelés keretében a gazdasági társaság ellátja az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakóházak és lakások üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkálatait, a lakások tekintetében a házkezelői feladatokat.


  Az ügyvezető feladatai különösen:

  • a társaság tagjairól tagjegyzéket vezet,
  • megszervezi és felállítja a kiválással létrejövő Kft. pénzügyi-gazdasági részlegét,
  • folyamatosan nyilvántartást vezet az alapító határozatairól (Határozatok könyve),
  • gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
  • elkészíti a mérleget és a vagyonkimutatást és ezeket a könyvvizsgáló, felügyelőbizottság és az alapító elé terjeszti,
  • köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni,
  • biztosítja az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
  • szakmailag irányítja és felügyeli a társaságnál folyó alaptevékenységet, illetve az egyéb, a tulajdonos által a társaságra ruházott feladatok végzését.

  Munkáltatói jogok területén:

  • megköti és módosítja a munkavállalók munkaszerződéseit, fegyelmi jogkört gyakorol a munkavállalók felett,
  • engedélyezi a rendkívüli és fizetés nélküli szabadságokat,
  • megállapítja a munkavállalók munkabérét, munkaviszony megszüntetési joga van a cég valamennyi alkalmazottja vonatkozásában.

  Irányítási feladatai:

  • irányítja a cég műszaki, pénzügyi-gazdasági, illetve egyéb tevékenységét,
  • az alapítóval egyeztetve, annak utasításait figyelembe véve meghatározza a cég üzletpolitikáját és piaci stratégiáját,
  • az alapítóval egyeztetve értékeli a cég üzletpolitikáját és piaci stratégiáját. Szükség esetén - a fenntarthatóság érdekében - megteszi a szükséges intézkedéseket.

  Közreműködési feladatai:

  • megköti a cég szerződéseit, megállapodásait,
  • évente fenntartási-fejlesztési elképzeléseket tár a tulajdonos elé közvetlen formában vagy a Felügyelő Bizottság üléseinek keretében.
  • fejlesztési elképzelésekhez szükséges hiteltárgyalásokon részt vesz,
  • gazdasági társulások előkészítő és realizáló tárgyalásain részt vesz.

  Ellenőrzési feladatai:

  • a vezető tisztségviselők, a munkavállalók tevékenységének figyelemmel kísérése,
  • az ellenőrzési programok jóváhagyása és végrehajtásának ellenőrzése,
  • felülvizsgáltatja a cég minden olyan tevékenységét, amely gátolja a tervezett fejlődést.


  A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető és a vezetői munkakört betöltő dolgozók feladata a beosztott dolgozókat folyamatosan beszámoltatni és helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni, hogy feladataikat az elvárásoknak megfelelően teljesítik.

  Haladéktalanul intézkednie kell a tapasztalt hiányosságok megszüntetése érdekében. Szükség esetén kezdeményezi az anyagi és fegyelmi felelősségre vonást a társaság vagyonának védelme érdekében.

  A belső ellenőrzés keretében az ügyvezető elsősorban a könyvvizsgáló által feltárt jelzésekre támaszkodik. Ennek keretében figyelemmel kíséri, és szükség esetén megteszi az intézkedéseket a társaság működésével, gazdálkodásával, pénzkezelésével, ügyvitelével, vagyonvédelmével, kapcsolatosan feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. Folyamatosan ellenőrizteti a jogszabályok betartását, a társasági szerződésben és a belső szabályzatokban foglaltak helyes alkalmazását.


  Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • felsőfokú végzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.


  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • műszaki vagy közgazdasági felsőfokú szakképzettség vagy gépészmérnöki felsőfokú szakképzettség vagy villamérnöki felsőfokú szakképzettség vagy jogi felsőfokú szakképzettség,
  • műszaki ellenőri szakképesítés,
  • legalább 3 éves cégvezetői tapasztalat,
  • az alábbi területek valamelyikén szerzett minimum 2 éves releváns okiratokkal alátámasztott munkatapasztalat:
   • távhőszolgáltatás,
   • ingatlangazdálkodás,
   • vagyonhasznosítás,
   • közvilágítás üzemeltetése.
  • helyismeret.


  Elvárt kompetenciák:

  • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
  • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
  • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.  A jogviszony jellege és időtartama:

  Határozatlan idejű munkajogviszony vezető állású munkavállaló (a gazdasági társaság ügyvezetője) számára, teljes munkaidőben, heti 40 órában, 3 hónapos próbaidő kikötésével.


  A munkavégzés helye:

  Somogy megye, Siófok   


  Juttatások:

  Megállapítása a felek közötti megállapodással történik.


  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • fényképpel ellátott, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,
  • szakmai gyakorlat igazolása,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
  • a munkabérre és egyéb juttatásokra vonatkozó elképzelés,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. §-ában és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok,
  • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
  • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.


  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  Az ügyvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakör a kiválástól (előreláthatólag 2018. január 01. napjától) tölthető be, határozatlan időtartamra. 2017. október 01. napjától megbízási szerződéssel a nyertes pályázó látja el az alapítással kapcsolatos feladatokat, kialakítja a társaság szervezetét.


  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 08.


  A pályázatok benyújtásának módja:

  A pályázatot postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.) vagy Siófok Város Önkormányzata Polgármestere Titkárságán kell papír alapon, zárt borítékban benyújtani.

  Kérjük a borítékon feltüntetni: Termofok-Sió Kft. ügyvezető.


  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatokat a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást követő rendes testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

  A pályázati kiírás közzétételének helye:


  • Siófok Város Önkormányzata honlapja: www.siofok.hu,
  • a Balaton-parti Kft. honlapja: www.balaton-parti.hu,
  • az önkormányzat hivatalos lapja, a Siófoki Hírek,
  • Szuperinfo.

Ugrás az oldal tetejére
2017 évtől a Siófoki fizetős strandok is Szép-kártya elfogadóhelyek lettek!