Balaton Parti Kft

Pályázati kiírások

Aktuális Pályázataink

Tekintse meg a Balaton-parti Kft. aktuális pályázati kiírásait, és pályázzon ön is!

Laptop and Documents on Desk

A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot ír ki a kezelésében lévő siófoki fizető és szabad strandi illemhelyek üzemeltetésére

A Balaton-parti Kft. pályázatot ír ki a tulajdonában lévő 8600, Siófok, Építő utca 2. (hrsz,:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére.

Workplace with documents and laptop

Pályázati Archívum

Tekintse meg a Balaton-parti Kft. elmúlt pályázati kiírásait!

Építő utcai telek eladása

Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti
ingatlan vonatkozásában.

Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan vonatkozásában

 

Az ingatlan természetben 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 3 057 m2 nagyságú terület. Az ingatlan Siófokon, a város ÉK-i részén, a 7-es főút és az M7 autópálya között elhelyezkedő ipartelep városrészen található. Az ingatlan közel szabályos téglalap alakú, ~40 méter utcafronti szélességű, sík felszínű, jó arányú beépítetlen telek. A szomszédos ingatlanok telephelyként beépítve, vagy mobil felépítményekkel hasznosítottak. Az ingatlan nincs közművesítve, közművek az ingatlan előtt/környezetében elérhetőek. Az ingatlan per- teher- és igénymentes.

Az ingatlant a tulajdonos rövidtávú bérleti szerződéssel hasznosítja 2023. szeptember 30-ig, az ingatlan birtokba adása ezt követően lehetséges.

A pályázatot kiíró szerv: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.)

Az ingatlan tulajdonosa: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.)

 

Pályázhat: Minden természetes és jogi személy vagy konzorcium, aki a vételár egy összegben történő megfizetését, valamint a jelen kiírásban szereplő további feltételeket vállalja.

 

Az ingatlan övezeti besorolása: Gip-1-sz

Az ingatlan beépíthetősége: 50 %

Legnagyobb építménymagasság: 10 m

Legkisebb zöldfelület: 30 %

Szintterületi mutató: 2,5 m2/m2

Az újonnan kialakítható telkek legkisebb

  • szélessége: 20 m
  • mélysége: 30 m
  • területe: 800 m2

 

Értékesítés módja: nyilvános pályázat

A Pályázat kiírója 1 értékesítési opciót biztosít: a teljes ingatlan megvásárlása

 

Kikiáltási ár: 44.000.000.- Ft + ÁFA

 

Bánatpénz: 4.400.000.-Ft

amelyet a Balaton-parti Kft. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. siófoki fiókja által kezelt 11600006-00000000-51113478 számú számlájára kell megfizetni.

 

Elővásárlási jog: Magyar Állam (a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján)

 

Az ingatlannal kapcsolatos építéshatósági előírásokról a pályázónak Siófok Város Önkormányzatának illetékes irodáival és az illetékes hatóságokkal van lehetősége egyeztetni.

 

Helyszíni bejárás lehetősége: egy alkalommal, 2023. június 5.  10:00 órától – 12:00 óráig az ingatlan helyszínén, előzetes egyeztetés nem szükséges.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a megajánlott vételárat;

– a pályázó személyi adatait;

– a pályázó elérhetőségét (telefon, fax, e-mail cím);

– gazdasági társaság esetében az alapító okiratot vagy a társasági szerződést, aláírási címpéldányt és a bejegyzésről szóló cégbírósági végzést (hitelesített másolatban);

– konzorcionális megállapodást;

– nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázatban foglalt építési előírásokat tudomásul veszi;

– nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázatnyertesség esetén 8 napon belül szerződést köt és a szerződéskötést követő 8 napon belül a vételárat megfizeti;

– fizetési igazolást a bánatpénz megfizetéséről, továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázó tudomásul veszi, hogy kiíró a pályázat nyertese vonatkozásában a bánatpénzt foglalóként kezeli;

– ha a liciten nem a pályázó vagy törvényes képviselője személyesen vesz részt, közjegyző által hitelesített meghatalmazást.

 

A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) ingatlan vételére” felirattal kell benyújtani két példányban (1 eredeti és 1 másolat). Amennyiben a két példány között ellentmondás van, a kiíró az eredeti pályázatban foglaltakat tekinti érvényesnek. A borítékon cégjelzés nem lehet. Amennyiben a pályázat hiányos vagy önmagával ellentmondásos, a kiíró azt érvénytelennek nyilvánítja.

 

A pályázat beadásának határideje: 2023. június 19. (hétfő) 9:00 óra

A pályázat beadásának helye: Balaton-parti Kft. központi irodája, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3., Titkárság (1. emelet)

 

A pályázat bontásának időpontja: 2023. június 19. (hétfő) 9:00 óra.

A pályázat bontásának helye: Balaton-parti Kft. központi irodája, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3., Titkárság (1. emelet).

A Pályázat kiírója a Pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a következő munkanapon minden pályázatot benyújtónak a pályázatban megadott elektronikus értesítési címre megküld.

A Pályázatok felbontásán jelen lehet:

a Pályázatot benyújtó, vagy meghatalmazottja, 

a Pályázat kiírója által kijelölt/megbízott személyek.

A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

 

A pályázatok elbírálása az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

A döntésről a pályázókat írásban értesítjük.

Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati kiírásban meghatározott bírálati szempontok szerint több azonos tartalmú érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.

 

A pályázat elbírálásánál irányadó szempontok:

– a szükséges iratok megléte;

– a szükséges nyilatkozatok megléte;

– a pénzügyi feltételek vállalása.

A pályázat nyertesének az tekintendő, aki a legkedvezőbb vételár ajánlatot teszi.

Bírálati szempontok

 

Súlyszámok

1. Vállalt/megajánlott vételár összege

 

 100

 

A bánatpénz az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárba, mint foglaló beszámít, a többi pályázó részére pedig 8 napon belül visszautalásra kerül.

Idegen nyelvű pályázat esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése szükséges. Az elbírálás a magyar nyelvű változat alapján történik.

Az ingatlan átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei, így a szerződéskötés költségei a vevőt terhelik.

 

A Bíráló Bizottság fenntartja a maga számára azt a jogot, hogy a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítását javasolja a döntéshozó Önkormányzat részére.

 

Siófok, 2023. május 30.

Kósz Ágota

ügyvezető

Illemhely üzemeltetés 2023.

Illemhely pályázat 2023

Illemhely pályázat 2. kör

Aranypart strandszakasz:

Csúszda utca – Arnold Klára

Tömörkény utca vége – Sztojka Hajnalka

Darnay tér (Magistern Hotelnél) – Németh Tamás Imre

Berzsenyi u. vége – Bala-beach Kft.

Ezüstpart strandszakasz:

Tihany u. vége – Lukács Bernadett

Harcsa. u. vége, Ny-i oldal – Mailinger László

Liszka u. vége, Ny-i oldal – Mailinger László

Egry J. u. vége – Rüff Zsuzsanna

Nagystrand:

K-i oldal (gyermekmedencénél) – Orsós László

Sóstói strand:

Forgács Józsefné

A pályázat nyerteseinek, valamint valamennyi illemhely üzemeltetőnknek jó munkát kívánunk!

Thanhoffer Villa bérbeadása

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Thanhoffer villa bérbeadás útján történő hasznosítására

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi st.3., Cégjegyzékszám: 14-09-300003, adószám: 10714254-2-14)- továbbiakban: Kiíró/Bérbeadó, mint vagyonkezelő pályázatot ír ki Siófok Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, Siófok belterület 6741 hrsz. alatt nyilvántartott természetben 8600 Siófok, Petőfi sétány 4. szám alatt található, az ingatlan

nyilvántartás adatai szerint 2342 m² nagyságú kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Bérlemény) bérbeadás útján történő hasznosítására 10 éves határozott időtartamra.

Tulajdonos: Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok, Fő tér 1.

Hasznosításra jogosult: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8600 Siófok, Petőfi st.3., Cégjegyzékszám: 14-09-300003, adószám: 10714254-2-14). (a továbbiakban: Kiíró vagy Bérbeadó)

A pályázat célja a Siófok, Petőfi sétány 4. (hrsz: Siófok, 6741) szám alatt található ingatlan „Thanhoffer villa” bérlőjének (üzemeltetőjének) kiválasztása.

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely a jelen felhívásban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, és a pályázatból jogszabályi rendelkezések, vagy hatósági döntés alapján nem kell kizárni. (a továbbiakban: Pályázó vagy Bérlő.)

1) Pályázni Siófok belterület 6741 hrsz. alatt felvett 2.342m2 nagyságú kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan 10 éves határozott időtartamra szóló bérbevételére kizárólag szálláshelyként, illetve a szálláshelyszolgáltatáshoz kapcsolódó vendéglátóegységként történő üzemeltetésére lehet. Az ingatlan udvara önálló-, nem a szálláshelyszolgáltatáshoz kapcsolódó vendéglátó tevékenységre nem használható.

2) A pályázat tárgyát képező ingatlan: egy villaépületből áll a hozzá tartozó udvarral. A villaépület 30,77m2 nagyságú pince szintjén található egy kazánház, a 204,79m2 nagyságú földszinten konyha, étkező társalgó és egyéb közösségi helyiségek, a 187,24m2 nagyságú emeleten 2 db lakosztály, a 150,06m2 nagyságú tetőtérben pedig 4 szoba. A villaépület 2012-13-ban teljeskörűen felújításra került.

3) A bérleti szerződés 10 éves határozott időtartamra jön létre, legkorábban: 2023.05.02. napjától. Pályázó nem tehet ajánlatot a bérleti időszak fentiektől eltérő időtartamára.

4) A bérleti szerződés hatályba lépésének együttes feltételei az alábbiak:

∙ a kiürítési nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása és a Bérbeadó részére történő átadása, ∙ az első 2 évre járó bérleti díj egyösszegben történő megfizetése,

∙ 1 éves nettó bérleti díjnak megfelelő összeg megfizetése óvadék jogcímen,

∙ az első éves rezsi előleg megfizetése,

A bérleti szerződés kizárólag a felsorolt feltételek együttes és maradéktalan megvalósulása esetén lép hatályba.

2

5) Bérlemény birtokba adására Bérleti szerződés hatályba lépését követő napon kerül sor. 6) Bérleti díj: minimum 13.400.000.-Ft+ Áfa/ év.

7) A bérleti jogviszony első 2 évére esedékes Bérleti díjat a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Bérlő átutalni a Bérbeadó Erste banknál vezetett 11600006-00000000-02656975 számú bankszámla számlájára, melynek igazolása a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele. 2025. évtől a Bérleti díj megfizetésére Bérlő évente, minden tárgyév 01.15. napjáig előre esedékesen köteles.

Bérleti díj összege 2025. évtől kezdődően évente a tárgyévet megelőző évhez képest a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékével emelkedik. Késedelem esetén a Bérlő a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mérték szerinti összegét késedelmi kamat jogcímen köteles a Bérbeadónak megfizetni.

Bérlő a szerződésből eredő kötelezettségei biztosítására óvadékot köteles nyújtani a bérleti szerződés aláírásával egyidőben, melynek összege az első éves nettó bérleti díj összegével megegyező összeg, és melynek igazolása a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele.

A bérleti díjon felül a Bérlő köteles a Bérleményt terhelő valamennyi rezsi költség megfizetésére, amely magában foglalja a gáz-, víz- és elektromos áramdíjat, a szemétszállítás ellenértékét, riasztó távfelügyelet és egyéb esetlegesen felmerülő rezsi költségek, akként, hogy évente 6.000.000, – Ft+ ÁFA összegű rezsi előleg megfizetésére köteles. Az első éves esedékes rezsi előleg megfizetésének igazolása a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele. A bérleti jogviszony első évét követően a rezsi előleget minden tárgyév január 15. napáig előre esedékesen köteles Bérlő megfizetni, mely előleget évente, minden tárgyév december hónapjában a tényleges felhasználás alapján korrigálnak és számolnak el egymással. A rezsiköltség előleg összege évente a tárgyévet megelőző évhez képest a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékével emelkedik, de nem lehet kevesebb a tárgyévet megelőző összegnél.

8) Bérlő a Bérleményt köteles a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal használni és hasznosítani, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül. Bérlő felelős minden olyan kárért, mely a szerződésellenes vagy a rendeltetés ellenes használatból ered. A Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli a Bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlemény használatával kapcsolatosan bekövetkezett esetleges károkért, illetve balesetért.

9) A bérleményben az 1. sz. melléklet szerinti ingóságokkal együtt kerül bérbeadásra. A bérleti díj tartalmazza az 1.sz. mellékletben felsorolt ingóságok bérleti díját is.

10) A Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérlemény működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzéséről.

11) A Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérlemény működtetéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról.

12) A bérleményen bérbeadói engedély nélkül átalakítást nem végezhet, harmadik személynek (albérletbe, vagy ingyenes használatba) át nem adhatja.

13) Bérlő tudomásul veszi, hogy Siófok Város Önkormányzata, kizárólag az Önkormányzat saját céljára a nyári szezonban (május 15.-szeptember 15.) hétköznap, legfeljebb 3 nap időtartamban, illetve a szezonon kívül (szeptember 16.-május 14.) 2 havonta legfeljebb 3 nap időtartamban a Bérleményt vagy annak meghatározott részét kizárólagosan használni jogosult azzal, hogy a tárgyévre vonatkozó pontos

3

időpontokat a Bérbeadó köteles minden tárgyév 03.30. napjáig a Bérlő részére megadni. A használatért a Bérlő részére bérleti díj nem jár, azonban a Bérbeadó által igénybe vett, a Bérlő által nyújtott külön szolgáltatások (pl. vendéglátás) ellenértékének megfizetésére köteles.

14) A Bérlő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Bérlemény kiürítése tekintetében közjegyzői nyilatkozatot ír alá, melynek igazolása a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele.

15) Amennyiben a bérleti szerződés a Bérbeadó által gyakorolt azonnali hatályú felmondás alapján szűnik meg, úgy a Bérlő az 1 éves bérleti díj nettó összegének megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles, amelyet jogosult a Bérbeadó az óvadék összegébe beszámítani.

16) Bérlő, a bérlemény jogcím nélküli használatának időtartamára, naponta a bérleti díj egy napra vetített összegének háromszorosával megegyező összegű használati díj fizetésére köteles, amelyet jogosult a Bérbeadó az óvadék összegébe beszámítani.

17) A Pályázó az ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van. A Pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejár. A Pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát akkor módosíthatja, ha a Kiíró a Pályázót – határidő tűzésével – módosításra hívja fel.

18) A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a Pályázók egyidejű megkérdezését követően a bírálati határidőt, további 30 nappal meghosszabbítsa, mely határidővel a pályázati kötöttség automatikusan meghosszabbodik.

19) A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 20) A Bérbeadó a bérleményre teljes körű vagyoni/kár és teljes körű felelősségbiztosítást köt.

1) Nem nyújthat be pályázatot az a Pályázó, aki/amely

a) adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot a pályázat benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,

c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

e) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

f) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el.

g) nem minősül átlátható szervezetnek

2) A fent felsorolt kizáró okok igazolásának a módja:

a) a NAV honlapján a tartozásmentes adózók adatbázisában való szereplés, ennek hiányában eredeti hatósági igazolás példánya

4

b)-c) 30 napnál nem régebbi cégkivonat

d)-e) a Pályázó által cégszerűen aláírt nyilatkozat

f) a Kiíró nyilvános, közhiteles adatbázisból ellenőrzi

g) a Pályázó által cégszerűen aláírt nyilatkozat

3) Kizárásra kerül az a Pályázó, akinek Siófok Város Önkormányzata felé bármely köztartozása van, mely igazolásának módja: Igazolás beszerzése Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Adóhivatalától.

4) A Kiíró a „közös pályázat” benyújtásának a lehetőségét kizárja, azaz konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

1) A pályázatot „Thanhoffer villa” felirattal ellátott zárt borítékban, két példányban (egy eredeti és egy másolati példány, amennyiben a két példány között ellentmondás van, a Kiíró az eredeti pályázatban foglaltakat tekinti érvényesnek) papír alapon kell beadni, más – különösen a Pályázó személyének beazonosítására alkalmas adat – a borítékon nem szerepelhet.

2) A pályázat érvényességének feltétele, hogy az tartalmazza az alábbiakat:

∙ Pályázó nevét, adatait, elérhetőségeit (email, postai cím).

∙ A Pályázó ingatlanban tervezett szakmai tevékenységének bemutatását.

∙ A Pályázó által megajánlott bérleti díj összegét.

∙ Nyilatkozatot:

– a pályázati feltételek elfogadásáról,

– a pályázati kiírásban foglalt feltételek megismeréséről, teljesítésére vonatkozóan,

– a pályázatban megjelölt ingatlan hasznosításának a pályázati kiírásban megjelölt módjának elfogadásáról,

– a bérleti szerződés elfogadásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó a 2011. évi CXCVI. törvény (a Nemzeti vagyonról) szerint átlátható szervezetnek minősül

3) A kizáró okok igazolásának módja a pályázati felhívás III. fejezetben foglaltak szerint. 4) Pályázó vállalkozás esetén jelenlegi tevékenységének bemutatását.

5) Pályázó vállalkozás esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem áll felszámolás, csődeljárás, vagy végelszámolás alatt.

6) A Pályázó 2021. évi beszámolója, amennyiben nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, úgy a 2022. évi aktuális főkönyvi kivonata.

5

7) Fedezetigazolás a megajánlott éves bérleti díj háromszoros összegének a rendelkezésre állásáról 8) Szakmai referencia anyag

9) Az üzemeltetés humánerőforrás hátterének bemutatása.

1) A Kiíró a Pályázaton való részvételt Pályázati Biztosíték adásához köti (a továbbiakban: Pályázati Biztosíték). A Pályázónak, Pályázati Biztosítékként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összeget kell átutalniuk a Kiírónak az ERSTE Bank Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-02656975 számú bankszámlaszámára „Thanhoffer villa pályázati biztosíték” közleménnyel, mely összeg jóváírásának legkésőbb 2023.04.21. napjának 15:00 órájáig kell megtörténnie a fentiek szerint megadott bankszámlaszámra.

2) A Nyertes Pályázó az 1.000.000,- Ft összegű Pályázati Biztosítékot a megajánlott és az ártárgyalás során elfogadott egy éves bérleti díj nettó összegére köteles kiegészíteni, legkésőbb a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg, mely az óvadék összegébe kerül beszámításra.

3) A Kiíró a Pályázati Biztosítékot a Pályázati Felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén valamennyi Pályázó részére, míg elbírálás esetén – az Ajánlatok elbírálását követően – a nem nyertes Pályázók részére köteles 60 (hatvan) napon belül visszafizetni a pályázatban kötelezően megjelölendő bankszámlaszámra. A határidőt a visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell számítani.

4) A Kiíró a Pályázati Biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel, ugyanakkor a visszautalás bankköltségeit a Pályázó viseli.

5) A Pályázat benyújtásával a Pályázó elfogadja, hogy amennyiben nyertes Pályázó a bérleti szerződést nem köti meg, vagy a pályázati biztosíték összegét az óvadék összegére nem egészíti ki legkésőbb a bérleti szerződés megkötésééig, úgy a szerződéskötésre nem kerül sor és a Pályázati Biztosíték összegét elveszíti, az a Kiírót illeti meg.

6) Nem jár vissza a Pályázati Biztosíték, ha a Pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt, az Ártárgyalás megkezdését követően visszavonta, vagy a Bérleti Szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg, illetve a szerződés ilyen okból nem jött léte.

1) A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. A Kiíró ezt a döntését a pályázati hirdetmények közzétételére vonatkozó szabályok szerint teszi közzé.

2) A Kiíró az esélyegyenlőség biztosítása érdekében helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget. A bejárás időpontja: 2023.04.11. napján délelőtt 10:00 óra. Megismételt bejárásra a Kiíró további lehetőséget nem biztosít!

6

3) A bejáráson – az esélyegyenlőségre is tekintettel – kérdés nem tehető fel. A bérleménnyel kapcsolatos kérdéseket a bejárást követően kizárólag a titkarsag@balaton-parti.hu e-mail címre küldve teheti fel a Pályázó.

4) A helyszíni bejárás során a gazdálkodó szervezet Pályázó nevében eljáró képviselő, a képviseleti jogosultságát cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni.

5) A feltett kérdésekre a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a 3. munkanapon 16:00 óráig a Kiíró írásban ad választ, valamennyi kérdés vonatkozásában valamennyi kérdezőnek, egyidejűleg. A kérdés felvetés határideje: 2023.04.13. napja 16:00 óra.

6) A pályázat kizárólag SZEMÉLYESEN nyújtható be 1 pld.-ban „Thanhoffer villa” felirattal ellátott zárt A4 nagyságú fehér színű borítékban. Más, különösen a Pályázó személyének beazonosítására alkalmas adat a borítékon nem szerepelhet, mert az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

7) Az elkésett pályázatokat a Kiíró nem bontja fel, azt felbontás nélkül, mint „elkésett iratot” irattárba helyezi. A határidőben történő beérkezés Pályázó felelőssége, ebben a kérdésben Kiíró kimentésnek nem ad helyt.

8) A pályázat nyelve magyar, azaz minden benyújtott iratot magyar nyelven kell benyújtani. A nem magyar nyelven keletkezett iratokat, pl. igazolások, referenciák, stb. felelős fordítással ellátva kell benyújtani.

9) A pályázat beadási határideje: 2023.04.21. napja 15:00 óra.

10) A pályázat benyújtásának címe: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi st.3., első emelet „Titkárság”).

11) A pályázat személyes benyújtására munkanapokon 9:00 óra és 16:00 óra között van lehetőség a benyújtásra meghatározott határidő utolsó napján 15:00 óráig.

12) A pályázat beérkezését az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény bizonyítja. 13) A Pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát.

14) A pályázat bontása: 2023.04.24. napja 14:00 óra, helyszíne: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi st.3.).

15) A pályázatok bontásán jelen lehetnek: a Pályázó, vagy megbízottja, Siófok Város Önkormányzata által megbízott munkatárs, a Kiíró által kijelölt/megbízott személyek.

16) A Pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

17) A Kiíró a pályázatok bontásáról részletes jegyzőkönyvet készít, amelyet a következő munkanapon minden pályázatot benyújtónak a pályázatban megadott elektronikus értesítési címre megküld.

18) Amennyiben a Kiíró megállapítása szerint a Pályázó az ajánlata lényegét nem érintő, formai okból hibás (hiányos) ajánlatot nyújtott be, úgy a Kiíró felhívására legfeljebb 2 (két) munkanapon belül pótolhatja a hiányokat.

7

19) A Kiíró az ajánlatok felbontása után, a bírálat folyamatában felvilágosítást kérhet a Pályázótól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, összehasonlítása jobban elvégezhető legyen.

20) A kérdést és az érintett Pályázó által arra adott választ írásban kell rögzíteni. Sem a kérdés, sem pedig a válasz nem eredményezheti a bírálati szempontokra adott ajánlati elemek, vállalások, lényeges állítások megváltoztatását, kizárólag az értelmezést szolgálhatja.

1) Érvényes a pályázat, ha a Pályázó:

a) a pályázati biztosítékot megfizette;

b) a IV. fejezetben felsoroltaknak eleget tesz maradéktalanul;

c) a pályázatot határidőben benyújtotta;

d) Pályázat megfelel a benyújtására vonatkozó formai előírásoknak;

1) Érvénytelen a pályázat, ha:

a) határidőben nem érkezik be a pályázat;

b) olyan Pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton;

c) az ajánlatot a pályázati kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be;

d) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályban, valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak;

e) amely az ajánlati ellenértéket nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, vagy valamely feltételhez köti;

f) olyan Pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az Önkormányzattal vagy annak költségvetési szervével szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;

g) a Kiíró a pályázatot eredménytelennek nyilvánította;

1) Ártárgyalásra kizárólag abban az esetben kerül sor, ha több érvényes pályázó közel azonos éves Bérleti díjra tett ajánlatot, azaz a legmagasabb ár (árak) 95 %-át elérő pályázók vesznek részt az ártárgyaláson.

2) Az ártárgyaláson kizárólag azon Pályázó vehet részt, aki a Kiíró által érvényesnek minősített ajánlatot nyújtott be.

3) Az ártárgyalásra a pályázatok benyújtására nyitva álló lejárati napot követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül kerül sor, melyre a Kiíró a Pályázó által a pályázatban megadott e-mail-címre elektronikus levél útján meghívót küld a helyszín és időpont pontos megjelölésével.

4) Az ártárgyaláson a meghívott és megjelent Pályázók Siófok Város Jegyzője előtt licitálás útján tehetnek ajánlatot a Bérleti díj összegére. A licitlépcső 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint.

5) Az ártárgyalás eredménye az ártárgyalás követő legkésőbb 5 napon belül kerül elbírálásra, mely eredményt valamennyi résztvevő Pályázóval az elbírálást követő 5 (öt) napon belül elektronikus levél

8

útján közöl, valamint nyilvános közzététellel történik, Siófok Város Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete értelmében, a hivatalos lapjában (Siófoki Hírek önkormányzati magazinban), Siófok Város Önkormányzat és a Kiíró honlapján, valamint a közösségi média oldalain.

1) Bírálati szempont:

∙ a megajánlott éves bérleti díj mértéke.

1) A nyertes Pályázót az eredmény kihirdetését követő legkésőbb 15 napig szerződéskötési kötelezettség terheli.

2) Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződéskötés bármely, a Pályázó érdekkörében fennálló okból meghiúsul, úgy a Kiíró jogosult a soron következő pályázóval szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni.

1) A Pályázat elkészítésével felmerülő valamennyi költség a Pályázó teherviselése mellett történik, mely a Kiíróra semmilyen körülmények között nem hárítható át.

2) A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik Pályázóval sem köt szerződést, és a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Siófok, 2023. március 31.

Kósz Ágota

ügyvezető

Pályázat a 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) ingatlan vételére

Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan vonatkozásában.

Tulajdonlap letöltése:

Az ingatlan természetben 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 3 057 m2 nagyságú terület. Az ingatlan Siófokon, a város ÉK-i részén, a 7-es főút és az M7 autópálya között elhelyezkedő ipartelep városrészen található. Az ingatlan közel szabályos téglalap alakú, ~40 m utcafronti szélességű, sík felszínű, jó arányú beépítetlen telek. A szomszédos ingatlanok telephelyként beépítve, vagy mobil felépítményekkel hasznosítottak. Az ingatlan nincs közművesítve, közművek az ingatlan előtt/környezetében elérhetőek. Az ingatlan per- teher- és igénymentes. Az ingatlant a tulajdonos rövidtávú bérleti szerződéssel hasznosítja 2022. szeptember 30-ig, az ingatlan birtokba adása ezt követően lehetséges.

A pályázatot kiíró szerv: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.)

Az ingatlan tulajdonosa: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.)

Pályázhat: Minden természetes és jogi személy vagy konzorcium, aki a vételár egy összegben történő megfizetését, valamint a jelen kiírásban szereplő további feltételeket vállalja.

Az ingatlan övezeti besorolása: Gip-1-sz

Az ingatlan beépíthetősége: 50 %

Legnagyobb építménymagasság: 10 m

Legkisebb zöldfelület: 30 %

Szintterületi mutató: 2,5 m2/m2

Értékesítés módja: nyilvános pályázat

Kikiáltási ár: 45.000.000.- Ft + áfa

Bánatpénz: 4.500.000.-Ft, melyet a Balaton-parti Kft. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. siófoki fiókja által kezelt 11600006-00000000-51113478 számú számlájára kell megfizetni.

Elővásárlási jog: nincs

Az ingatlannal kapcsolatos építéshatósági előírásokról a pályázónak Siófok Város Önkormányzatának illetékes irodáival és az illetékes hatóságokkal van lehetősége egyeztetni.

Helyszíni bejárás lehetősége: egy alkalommal, 2022. október 05.  10:00 órától – 12:00 óráig az ingatlan helyszínén, előzetes egyeztetés nem szükséges

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– megajánlott vételár;

– a pályázó személyi adatait;

– a pályázó elérhetőségét (telefon, fax, e-mail cím);

– gazdasági társaság esetében az alapító okiratot vagy a társasági szerződést, aláírási címpéldányt és a bejegyzésről szóló cégbírósági végzést (hitelesített másolatban);

– konzorcionális megállapodást;

– nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázatban foglalt építési előírásokat tudomásul veszi;

– nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázatnyertesség esetén 8 napon belül szerződést köt és a szerződéskötést követő 8 napon belül a vételárat megfizeti;

– fizetési igazolást a bánatpénz megfizetéséről, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a bánatpénzt kiíró a pályázat nyertese vonatkozásában azt foglalóként kezeli;

– ha a liciten nem a pályázó vagy törvényes képviselője személyesen vesz részt, közjegyző által hitelesített meghatalmazást.

A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) ingatlan vételére” felirattal kell benyújtani két példányban. (Egy eredeti és egy másolati példány.) Amennyiben a két példány között ellentmondás van, a kiíró az eredeti pályázatban foglaltakat tekinti érvényesnek. A borítékon cégjelzés nem lehet. Amennyiben a pályázat hiányos vagy önmagával ellentmondásos, kiíró azt érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázat beadásának határideje: 2022. október 14. (péntek) 9:00 óra

Helye: Balaton-parti Kft. központi irodája, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. 1. emeleti Titkárság

A pályázat bontása nyilvános, időpontja: 2022. október 14. (péntek) 9:00 óra, helye: Balaton-parti Kft. központi irodája, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. 1. emeleti Titkárság.

A Pályázat kiírója a Pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a következő munkanapon minden pályázatot benyújtónak a pályázatban megadott elektronikus értesítési címre megküld.

A Pályázatok felbontásán jelen lehet:

–          a Pályázatot benyújtó, vagy meghatalmazottja, 

–          a Pályázat kiírója által kijelölt/megbízott személyek.

A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Az ingatlan átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei, így a szerződéskötés költségei a vevőt terhelik.

A döntésről a pályázókat írásban értesítjük.

Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati kiírásban meghatározott bírálati szempontok szerint több azonos tartalmú érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.

A pályázat elbírálásánál irányadó szempontok:

– a szükséges iratok megléte;

– a szükséges nyilatkozatok megléte;

– a pénzügyi feltételek vállalása.

A pályázat nyertesének az tekintendő, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

Bírálati szempontok  Súlyszámok
1. Vállalt/megajánlott vételár összege   100

A bánatpénz az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárba, mint foglaló beszámít, a többi pályázó részére pedig 8 napon belül visszautalásra kerül.

Idegen nyelvű pályázat esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése szükséges. Az elbírálás a magyar nyelvű változat alapján történik.

A Bíráló Bizottság fenntartja a maga számára azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Siófok, 2022. szeptember  29.

Várkonyi Csaba Zoltán

ügyvezető

Ingatlan elidegenítése


A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3., Cg. 14-09-300003, adószám: 10714254-2-14, stat. számjel: 10714254-6820-113-14, számlavezető: ERSTE Bank Hungary Zrt., számlaszám: 11600006-00000000-51113478, képviseli: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató), mint tulajdonos (továbbiakban Balaton-parti Kft.,) elidegenítésre jelölte ki a kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlant:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7)

A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3., Cg. 14-09-300003, adószám: 10714254-2-14, stat. számjel: 10714254-6820-113-14, számlavezető: ERSTE Bank Hungary Zrt., számlaszám: 11600006-00000000-51113478, képviseli: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató), mint tulajdonos (továbbiakban Balaton-parti Kft.,) elidegenítésre jelölte ki a kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlant:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7)

Ajánlatkérő/Pályáztató a megkötni kívánt szerződés vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020 (1.31.)(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és elfogadva 2022.03.30. napjával) hatályos önkormányzati rendelete szerint jár el.

A jelen Pályázat vonatkozásában:

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok, Fő tér 1.

Tulajdonos: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3.)

2. A pályázat célját:

A pályázat célja a 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan vevőjének a kiválasztása.

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely a jelen felhívásban, valamint a Dokumentációban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, és a pályázatból jogszabályi rendelkezések vagy hatósági döntés alapján nem kell kizárni.

3. A pályázati ajánlat benyújtásának módja:

A Pályázó a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú példányban valamint (+) 3 pl-ban elektronikus adathordozón nyújthatja be, a Dokumentációban tovább részletezettek szerint.

4. A pályázat tárgyaként az értékesítésre szánt vagyon megjelölése, műszaki és egyéb jellemzői:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan, a Dokumentációban és az Ingatlan értékbecslésben megjelöltek szerint.

5. Az ingatlan címe, helyrajzi száma, területének nagysága, tulajdonosának neve és címe:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan az értékbecslésben megjelölve, a Dokumentáció szerint.

Tulajdonosa: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3.)

6. A hasznosítás formája:

Ingatlan adásvételi szerződéssel.

7. Az alkalmazható fizetési mód, ezek jogi és gazdasági feltételei:

Azonnali vételár átutalás, a Dokumentációban részletezettek szerint.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és pontos időpontja:

Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton / futárszolgálat útján Siófok, Petőfi st. 3. szám alatt a Nagystrandon az 1. emeleti Titkárságon. Az ajánlatokat/a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú példányban valamint (+) 3 pl-ban elektronikus adathordozón kell benyújtani, egy borítékban/csomagban, a Dokumentációban tovább részletezettek szerint.

A benyújtás határideje az ajánlattételi határidő: 2022. június 23. 13:00 óra

9. A pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének esetét és módja:

5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének rendje a Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

10. Az ajánlatok felbontásának a helye és ideje, valamint az elbírálásra és az eredményhirdetésre vonatkozó időpont:

A benyújtott ajánlatok felbontásának ideje: 2022. június 23. 13:00 óra

Az elbírálásuk: az ajánlati ár, a lehető legrövidebb időn belül.

Az eredmény kihirdetése a döntés megszületését követő napon, elektronikus úton valamint nyilvános közzététellel, a Vagyonrendeletben foglaltak és a Dokumentációban részletezettek szerint.

11. A bírálati szempontokat és a pályázat elbírálásánál alkalmazott elvek:

Kizárólag az ajánlati ár dönt.

12. A pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének esetét és módja:

5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének illetve a beszámításának a rendje a Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

60 nap, amit Ajánlatkérő jogosult további 30 nappal meghosszabbítani, a Vagyonrendeletben és a Dokumentációban részletezett feltételek szerint és módon.

14. A részletes pályázati kiírás (Dokumentáció)kiváltásának helye, módja, ideje és költsége:

A Dokumentáció vételára: 50.000,- Ft+ Áfa.

A vételár megfizethetésének módja: a Ajánlatkérő/Pályáztató ERSTE Bank Hungary Zrt., 11600006-00000000-51113478 sz. számlájára kell befizetni / átutalni, vagy munkaidőben a helyszínen a házi pénztárba befizetni.

A Dokumentáció átvehető 1 pl. papír alapon, +1 pl. elektronikus adathordozón, kizárólag a benyújtandó iratok szerkeszthető formátuma is.

Ajánlatot kizárólag csak az jogosult benyújtani, aki a részletes ajánlati dokumentációt megvásárolta. A megvásárlás tényét a benyújtott dokumentációban igazolni, azaz a bizonylatot csatolni kell.

Más, a Pályázat szempontjából harmadik személy által megvásárolt, esetleg átengedett dokumentáció birtokában pályázat érvényesen nem nyújtható be.

Figyelem: A pályázati dokumentáció vételára nem jár vissza abban az esetben sem, ha a Pályázó pályázata érvénytelen, vagy nem nyertes pályázat.

A pályázó nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és a pályázat benyújtásával kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.

15. A Ajánlatkérő/Pályáztatónak a Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének az önkormányzat vagyonáról szóló rendelete szerint kötelezően közlendő nyilatkozata:

Ajánlatkérő/Pályáztató fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárás során a kiírt pályázatot az érdekkörében felmerült okra tekintettel indokolás nélkül bármely szakaszban eredménytelennek nyilvánítsa. A Dokumentáció vételárának és az ajánlati biztosíték kezelésének módjáról a Dokumentáció részletesen rendelkezik.

16. Az alternatív ajánlat befogadhatóságának lehetősége:

Ajánlatkérő/Pályáztató a hasznosítás vonatkozásában alternatív lehetőséget nem biztosít.

17. Az Ajánlatkérő/Pályázató által a pályázati cél megvalósulása érdekében szükségesnek tartott egyéb feltételek:

A Dokumentációban részletezetten.

18. Az esetleges hatósági előírások, jogok, kötelezettségek, korlátozások megtartására történő utalás:

—–

19. A pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölése:

A soltidr@gmail.com illetve a titkarsag@ wordpress-735303-2867769.cloudwaysapps.com e-mal címen, a dokumentációban részletezettek szerint.

20. A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés feltételei:

A dokumentáció szerint, ingatlan adás-vételi szerződés a Ptk. szabályai szerint

Megszakítás