Balaton-parti Kft.

Pályázati kiírások

Aktuális Pályázataink

Tekintse meg a Balaton-parti Kft. aktuális pályázati kiírásait, és pályázzon ön is!

Jelenleg nincs aktuális pályázati kiírás.

Pályázati Archívum

Tekintse meg a Balaton-parti Kft. elmúlt pályázati kiírásait!

Ingatlan elidegenítése

A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

(8600 Siófok, Petőfi sétány. 3.,

Cg. 14-09-300003,

adószám: 10714254-2-14,

stat. számjel: 10714254-6820-113-14,

számlavezető: ERSTE Bank Hungary Zrt.

számlaszám: 11600006-00000000-51113478,

képviseli: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató),

mint tulajdonos (továbbiakban Balaton-parti Kft.,)

elidegenítésre jelölte ki

a kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlant:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7)

Ajánlatkérő/Pályáztató a megkötni kívánt szerződés vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020 (1.31.)(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és elfogadva 2022.03.30. napjával) hatályos önkormányzati rendelete szerint jár el.

A jelen Pályázat vonatkozásában:

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok, Fő tér 1.

Tulajdonos: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3.)

2. A pályázat célját:

A pályázat célja a 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan vevőjének a kiválasztása.

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely a jelen felhívásban, valamint a Dokumentációban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, és a pályázatból jogszabályi rendelkezések vagy hatósági döntés alapján nem kell kizárni.

3. A pályázati ajánlat benyújtásának módja:

A Pályázó a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú példányban valamint (+) 3 pl-ban elektronikus adathordozón nyújthatja be, a Dokumentációban tovább részletezettek szerint.

4. A pályázat tárgyaként az értékesítésre szánt vagyon megjelölése, műszaki és egyéb jellemzői:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan, a Dokumentációban és az Ingatlan értékbecslésben megjelöltek szerint.

5. Az ingatlan címe, helyrajzi száma, területének nagysága, tulajdonosának neve és címe:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan az értékbecslésben megjelölve, a Dokumentáció szerint.

Tulajdonosa: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3.)

6. A hasznosítás formája:

Ingatlan adásvételi szerződéssel.

7. Az alkalmazható fizetési mód, ezek jogi és gazdasági feltételei:

Azonnali vételár átutalás, a Dokumentációban részletezettek szerint.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és pontos időpontja:

Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton / futárszolgálat útján Siófok, Petőfi st. 3. szám alatt a Nagystrandon az 1. emeleti Titkárságon. Az ajánlatokat/a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú példányban valamint (+) 3 pl-ban elektronikus adathordozón kell benyújtani, egy borítékban/csomagban, a Dokumentációban tovább részletezettek szerint.

A benyújtás határideje az ajánlattételi határidő: 2022. június 23. 13:00 óra

9. A pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének esetét és módja:

5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének rendje a Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

10. Az ajánlatok felbontásának a helye és ideje, valamint az elbírálásra és az eredményhirdetésre vonatkozó időpont:

A benyújtott ajánlatok felbontásának ideje: 2022. június 23. 13:00 óra

Az elbírálásuk: az ajánlati ár, a lehető legrövidebb időn belül.

Az eredmény kihirdetése a döntés megszületését követő napon, elektronikus úton valamint nyilvános közzététellel, a Vagyonrendeletben foglaltak és a Dokumentációban részletezettek szerint.

11. A bírálati szempontokat és a pályázat elbírálásánál alkalmazott elvek:

Kizárólag az ajánlati ár dönt.

12. A pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének esetét és módja:

5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének illetve a beszámításának a rendje a Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

60 nap, amit Ajánlatkérő jogosult további 30 nappal meghosszabbítani, a Vagyonrendeletben és a Dokumentációban részletezett feltételek szerint és módon.

14. A részletes pályázati kiírás (Dokumentáció)kiváltásának helye, módja, ideje és költsége:

A Dokumentáció vételára: 50.000,- Ft+ Áfa.

A vételár megfizethetésének módja: a Ajánlatkérő/Pályáztató ERSTE Bank Hungary Zrt., 11600006-00000000-51113478 sz. számlájára kell befizetni / átutalni, vagy munkaidőben a helyszínen a házi pénztárba befizetni.

A Dokumentáció átvehető 1 pl. papír alapon, +1 pl. elektronikus adathordozón, kizárólag a benyújtandó iratok szerkeszthető formátuma is.

Ajánlatot kizárólag csak az jogosult benyújtani, aki a részletes ajánlati dokumentációt megvásárolta. A megvásárlás tényét a benyújtott dokumentációban igazolni, azaz a bizonylatot csatolni kell.

Más, a Pályázat szempontjából harmadik személy által megvásárolt, esetleg átengedett dokumentáció birtokában pályázat érvényesen nem nyújtható be.

Figyelem: A pályázati dokumentáció vételára nem jár vissza abban az esetben sem, ha a Pályázó pályázata érvénytelen, vagy nem nyertes pályázat.

A pályázó nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és a pályázat benyújtásával kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.

15. A Ajánlatkérő/Pályáztatónak a Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének az önkormányzat vagyonáról szóló rendelete szerint kötelezően közlendő nyilatkozata:

Ajánlatkérő/Pályáztató fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárás során a kiírt pályázatot az érdekkörében felmerült okra tekintettel indokolás nélkül bármely szakaszban eredménytelennek nyilvánítsa. A Dokumentáció vételárának és az ajánlati biztosíték kezelésének módjáról a Dokumentáció részletesen rendelkezik.

16. Az alternatív ajánlat befogadhatóságának lehetősége:

Ajánlatkérő/Pályáztató a hasznosítás vonatkozásában alternatív lehetőséget nem biztosít.

17. Az Ajánlatkérő/Pályázató által a pályázati cél megvalósulása érdekében szükségesnek tartott egyéb feltételek:

A Dokumentációban részletezetten.

18. Az esetleges hatósági előírások, jogok, kötelezettségek, korlátozások megtartására történő utalás:

-----

19. A pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölése:

A soltidr@gmail.com illetve a titkarsag@ balaton-parti.hu e-mal címen, a dokumentációban részletezettek szerint.

20. A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés feltételei:

A dokumentáció szerint, ingatlan adás-vételi szerződés a Ptk. szabályai szerint

Több információ mutatása