Balaton Parti Kft

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 3.1. A közfeladatot ellátó szerv/társaság éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

3.1.1. Éves beszámlók

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

3.1.2. A költségvetés elfogadása

3.2. A közfeladatot ellátó szervnél/társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségterítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.2.1. Vezető tisztségviselő javadalmazásának közzététele

3.2.2. Foglalkoztatottak javadalmazásának közzététele

 

 3.3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

 

3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

3.5. Pályázati adatok3.6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
leírása

 

3.6.1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések szerződéseinek ismertetése

 

3.7. Közbeszerzési információk

 3.7.1. Éves közbeszerzési terv

 3.7.2. Szerződések, ajánlati és ajánlattételi felhívások, tájékoztató az eljárások eredményéről 

 

3.8. A működés törvényességének ellenőrzése

 3.8.1. Vizsgálatok ellenőrzések listája

3.8.2. Egyéb ellenőrzések vizsgálatok

 

3.9. Közszolgáltatási szerződések

Aktuális Pályázataink

Tekintse meg a Balaton-parti Kft. aktuális pályázati kiírásait, és pályázzon ön is!

Laptop and Documents on Desk

Pályázat eredménye:

Nyertes ajánlattevők az alábbiak:

1. Takács Gyula Róbert EV. a 2.sz. bérlemény tekintetében

2. Takács Gyula Róbert EV. a 3.sz. bérlemény tekintetében

3. Aerocon Tanácsadó Kft. a 4.sz. bérlemény tekintetében

A Balaton-parti Kft. pályázatot ír ki a tulajdonában lévő 8600, Siófok, Építő utca 2. (hrsz,:3359/7) alatti ingatlan értékesítésére.

Workplace with documents and laptop

Pályázati Archívum

Tekintse meg a Balaton-parti Kft. elmúlt pályázati kiírásait!

Építő utcai telek eladása

Takarítás Petőfi sétány 2022 Pályázat

Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti
ingatlan vonatkozásában.

Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan vonatkozásában

 

Az ingatlan természetben 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 3 057 m2 nagyságú terület. Az ingatlan Siófokon, a város ÉK-i részén, a 7-es főút és az M7 autópálya között elhelyezkedő ipartelep városrészen található. Az ingatlan közel szabályos téglalap alakú, ~40 méter utcafronti szélességű, sík felszínű, jó arányú beépítetlen telek. A szomszédos ingatlanok telephelyként beépítve, vagy mobil felépítményekkel hasznosítottak. Az ingatlan nincs közművesítve, közművek az ingatlan előtt/környezetében elérhetőek. Az ingatlan per- teher- és igénymentes.

Az ingatlant a tulajdonos rövidtávú bérleti szerződéssel hasznosítja 2023. szeptember 30-ig, az ingatlan birtokba adása ezt követően lehetséges.

A pályázatot kiíró szerv: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.)

Az ingatlan tulajdonosa: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.)

 

Pályázhat: Minden természetes és jogi személy vagy konzorcium, aki a vételár egy összegben történő megfizetését, valamint a jelen kiírásban szereplő további feltételeket vállalja.

 

Az ingatlan övezeti besorolása: Gip-1-sz

Az ingatlan beépíthetősége: 50 %

Legnagyobb építménymagasság: 10 m

Legkisebb zöldfelület: 30 %

Szintterületi mutató: 2,5 m2/m2

Az újonnan kialakítható telkek legkisebb

  • szélessége: 20 m
  • mélysége: 30 m
  • területe: 800 m2

 

Értékesítés módja: nyilvános pályázat

A Pályázat kiírója 1 értékesítési opciót biztosít: a teljes ingatlan megvásárlása

 

Kikiáltási ár: 44.000.000.- Ft + ÁFA

 

Bánatpénz: 4.400.000.-Ft

amelyet a Balaton-parti Kft. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. siófoki fiókja által kezelt 11600006-00000000-51113478 számú számlájára kell megfizetni.

 

Elővásárlási jog: Magyar Állam (a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján)

 

Az ingatlannal kapcsolatos építéshatósági előírásokról a pályázónak Siófok Város Önkormányzatának illetékes irodáival és az illetékes hatóságokkal van lehetősége egyeztetni.

 

Helyszíni bejárás lehetősége: egy alkalommal, 2023. június 5.  10:00 órától – 12:00 óráig az ingatlan helyszínén, előzetes egyeztetés nem szükséges.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a megajánlott vételárat;

– a pályázó személyi adatait;

– a pályázó elérhetőségét (telefon, fax, e-mail cím);

– gazdasági társaság esetében az alapító okiratot vagy a társasági szerződést, aláírási címpéldányt és a bejegyzésről szóló cégbírósági végzést (hitelesített másolatban);

– konzorcionális megállapodást;

– nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázatban foglalt építési előírásokat tudomásul veszi;

– nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázatnyertesség esetén 8 napon belül szerződést köt és a szerződéskötést követő 8 napon belül a vételárat megfizeti;

– fizetési igazolást a bánatpénz megfizetéséről, továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázó tudomásul veszi, hogy kiíró a pályázat nyertese vonatkozásában a bánatpénzt foglalóként kezeli;

– ha a liciten nem a pályázó vagy törvényes képviselője személyesen vesz részt, közjegyző által hitelesített meghatalmazást.

 

A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) ingatlan vételére” felirattal kell benyújtani két példányban (1 eredeti és 1 másolat). Amennyiben a két példány között ellentmondás van, a kiíró az eredeti pályázatban foglaltakat tekinti érvényesnek. A borítékon cégjelzés nem lehet. Amennyiben a pályázat hiányos vagy önmagával ellentmondásos, a kiíró azt érvénytelennek nyilvánítja.

 

A pályázat beadásának határideje: 2023. június 19. (hétfő) 9:00 óra

A pályázat beadásának helye: Balaton-parti Kft. központi irodája, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3., Titkárság (1. emelet)

 

A pályázat bontásának időpontja: 2023. június 19. (hétfő) 9:00 óra.

A pályázat bontásának helye: Balaton-parti Kft. központi irodája, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3., Titkárság (1. emelet).

A Pályázat kiírója a Pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a következő munkanapon minden pályázatot benyújtónak a pályázatban megadott elektronikus értesítési címre megküld.

A Pályázatok felbontásán jelen lehet:

a Pályázatot benyújtó, vagy meghatalmazottja, 

a Pályázat kiírója által kijelölt/megbízott személyek.

A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

 

A pályázatok elbírálása az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

A döntésről a pályázókat írásban értesítjük.

Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati kiírásban meghatározott bírálati szempontok szerint több azonos tartalmú érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.

 

A pályázat elbírálásánál irányadó szempontok:

– a szükséges iratok megléte;

– a szükséges nyilatkozatok megléte;

– a pénzügyi feltételek vállalása.

A pályázat nyertesének az tekintendő, aki a legkedvezőbb vételár ajánlatot teszi.

Bírálati szempontok

 

Súlyszámok

1. Vállalt/megajánlott vételár összege

 

 100

 

A bánatpénz az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárba, mint foglaló beszámít, a többi pályázó részére pedig 8 napon belül visszautalásra kerül.

Idegen nyelvű pályázat esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése szükséges. Az elbírálás a magyar nyelvű változat alapján történik.

Az ingatlan átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei, így a szerződéskötés költségei a vevőt terhelik.

 

A Bíráló Bizottság fenntartja a maga számára azt a jogot, hogy a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítását javasolja a döntéshozó Önkormányzat részére.

 

Siófok, 2023. május 30.

Kósz Ágota

ügyvezető

Illemhely üzemeltetés 2023.

Illemhely pályázat 2023

Illemhely pályázat 2. kör

Aranypart strandszakasz:

Csúszda utca – Arnold Klára

Tömörkény utca vége – Sztojka Hajnalka

Darnay tér (Magistern Hotelnél) – Németh Tamás Imre

Berzsenyi u. vége – Bala-beach Kft.

Ezüstpart strandszakasz:

Tihany u. vége – Lukács Bernadett

Harcsa. u. vége, Ny-i oldal – Mailinger László

Liszka u. vége, Ny-i oldal – Mailinger László

Egry J. u. vége – Rüff Zsuzsanna

Nagystrand:

K-i oldal (gyermekmedencénél) – Orsós László

Sóstói strand:

Forgács Józsefné

A pályázat nyerteseinek, valamint valamennyi illemhely üzemeltetőnknek jó munkát kívánunk!

Thanhoffer Villa bérbeadása

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Thanhoffer villa bérbeadás útján történő hasznosítására

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi st.3., Cégjegyzékszám: 14-09-300003, adószám: 10714254-2-14)- továbbiakban: Kiíró/Bérbeadó, mint vagyonkezelő pályázatot ír ki Siófok Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, Siófok belterület 6741 hrsz. alatt nyilvántartott természetben 8600 Siófok, Petőfi sétány 4. szám alatt található, az ingatlan

nyilvántartás adatai szerint 2342 m² nagyságú kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Bérlemény) bérbeadás útján történő hasznosítására 10 éves határozott időtartamra.

Tulajdonos: Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok, Fő tér 1.

Hasznosításra jogosult: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8600 Siófok, Petőfi st.3., Cégjegyzékszám: 14-09-300003, adószám: 10714254-2-14). (a továbbiakban: Kiíró vagy Bérbeadó)

A pályázat célja a Siófok, Petőfi sétány 4. (hrsz: Siófok, 6741) szám alatt található ingatlan „Thanhoffer villa” bérlőjének (üzemeltetőjének) kiválasztása.

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely a jelen felhívásban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, és a pályázatból jogszabályi rendelkezések, vagy hatósági döntés alapján nem kell kizárni. (a továbbiakban: Pályázó vagy Bérlő.)

1) Pályázni Siófok belterület 6741 hrsz. alatt felvett 2.342m2 nagyságú kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan 10 éves határozott időtartamra szóló bérbevételére kizárólag szálláshelyként, illetve a szálláshelyszolgáltatáshoz kapcsolódó vendéglátóegységként történő üzemeltetésére lehet. Az ingatlan udvara önálló-, nem a szálláshelyszolgáltatáshoz kapcsolódó vendéglátó tevékenységre nem használható.

2) A pályázat tárgyát képező ingatlan: egy villaépületből áll a hozzá tartozó udvarral. A villaépület 30,77m2 nagyságú pince szintjén található egy kazánház, a 204,79m2 nagyságú földszinten konyha, étkező társalgó és egyéb közösségi helyiségek, a 187,24m2 nagyságú emeleten 2 db lakosztály, a 150,06m2 nagyságú tetőtérben pedig 4 szoba. A villaépület 2012-13-ban teljeskörűen felújításra került.

3) A bérleti szerződés 10 éves határozott időtartamra jön létre, legkorábban: 2023.05.02. napjától. Pályázó nem tehet ajánlatot a bérleti időszak fentiektől eltérő időtartamára.

4) A bérleti szerződés hatályba lépésének együttes feltételei az alábbiak:

∙ a kiürítési nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása és a Bérbeadó részére történő átadása, ∙ az első 2 évre járó bérleti díj egyösszegben történő megfizetése,

∙ 1 éves nettó bérleti díjnak megfelelő összeg megfizetése óvadék jogcímen,

∙ az első éves rezsi előleg megfizetése,

A bérleti szerződés kizárólag a felsorolt feltételek együttes és maradéktalan megvalósulása esetén lép hatályba.

2

5) Bérlemény birtokba adására Bérleti szerződés hatályba lépését követő napon kerül sor. 6) Bérleti díj: minimum 13.400.000.-Ft+ Áfa/ év.

7) A bérleti jogviszony első 2 évére esedékes Bérleti díjat a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Bérlő átutalni a Bérbeadó Erste banknál vezetett 11600006-00000000-02656975 számú bankszámla számlájára, melynek igazolása a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele. 2025. évtől a Bérleti díj megfizetésére Bérlő évente, minden tárgyév 01.15. napjáig előre esedékesen köteles.

Bérleti díj összege 2025. évtől kezdődően évente a tárgyévet megelőző évhez képest a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékével emelkedik. Késedelem esetén a Bérlő a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mérték szerinti összegét késedelmi kamat jogcímen köteles a Bérbeadónak megfizetni.

Bérlő a szerződésből eredő kötelezettségei biztosítására óvadékot köteles nyújtani a bérleti szerződés aláírásával egyidőben, melynek összege az első éves nettó bérleti díj összegével megegyező összeg, és melynek igazolása a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele.

A bérleti díjon felül a Bérlő köteles a Bérleményt terhelő valamennyi rezsi költség megfizetésére, amely magában foglalja a gáz-, víz- és elektromos áramdíjat, a szemétszállítás ellenértékét, riasztó távfelügyelet és egyéb esetlegesen felmerülő rezsi költségek, akként, hogy évente 6.000.000, – Ft+ ÁFA összegű rezsi előleg megfizetésére köteles. Az első éves esedékes rezsi előleg megfizetésének igazolása a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele. A bérleti jogviszony első évét követően a rezsi előleget minden tárgyév január 15. napáig előre esedékesen köteles Bérlő megfizetni, mely előleget évente, minden tárgyév december hónapjában a tényleges felhasználás alapján korrigálnak és számolnak el egymással. A rezsiköltség előleg összege évente a tárgyévet megelőző évhez képest a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékével emelkedik, de nem lehet kevesebb a tárgyévet megelőző összegnél.

8) Bérlő a Bérleményt köteles a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal használni és hasznosítani, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül. Bérlő felelős minden olyan kárért, mely a szerződésellenes vagy a rendeltetés ellenes használatból ered. A Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli a Bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlemény használatával kapcsolatosan bekövetkezett esetleges károkért, illetve balesetért.

9) A bérleményben az 1. sz. melléklet szerinti ingóságokkal együtt kerül bérbeadásra. A bérleti díj tartalmazza az 1.sz. mellékletben felsorolt ingóságok bérleti díját is.

10) A Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérlemény működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzéséről.

11) A Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérlemény működtetéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról.

12) A bérleményen bérbeadói engedély nélkül átalakítást nem végezhet, harmadik személynek (albérletbe, vagy ingyenes használatba) át nem adhatja.

13) Bérlő tudomásul veszi, hogy Siófok Város Önkormányzata, kizárólag az Önkormányzat saját céljára a nyári szezonban (május 15.-szeptember 15.) hétköznap, legfeljebb 3 nap időtartamban, illetve a szezonon kívül (szeptember 16.-május 14.) 2 havonta legfeljebb 3 nap időtartamban a Bérleményt vagy annak meghatározott részét kizárólagosan használni jogosult azzal, hogy a tárgyévre vonatkozó pontos

3

időpontokat a Bérbeadó köteles minden tárgyév 03.30. napjáig a Bérlő részére megadni. A használatért a Bérlő részére bérleti díj nem jár, azonban a Bérbeadó által igénybe vett, a Bérlő által nyújtott külön szolgáltatások (pl. vendéglátás) ellenértékének megfizetésére köteles.

14) A Bérlő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Bérlemény kiürítése tekintetében közjegyzői nyilatkozatot ír alá, melynek igazolása a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele.

15) Amennyiben a bérleti szerződés a Bérbeadó által gyakorolt azonnali hatályú felmondás alapján szűnik meg, úgy a Bérlő az 1 éves bérleti díj nettó összegének megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles, amelyet jogosult a Bérbeadó az óvadék összegébe beszámítani.

16) Bérlő, a bérlemény jogcím nélküli használatának időtartamára, naponta a bérleti díj egy napra vetített összegének háromszorosával megegyező összegű használati díj fizetésére köteles, amelyet jogosult a Bérbeadó az óvadék összegébe beszámítani.

17) A Pályázó az ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van. A Pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejár. A Pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát akkor módosíthatja, ha a Kiíró a Pályázót – határidő tűzésével – módosításra hívja fel.

18) A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a Pályázók egyidejű megkérdezését követően a bírálati határidőt, további 30 nappal meghosszabbítsa, mely határidővel a pályázati kötöttség automatikusan meghosszabbodik.

19) A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 20) A Bérbeadó a bérleményre teljes körű vagyoni/kár és teljes körű felelősségbiztosítást köt.

1) Nem nyújthat be pályázatot az a Pályázó, aki/amely

a) adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot a pályázat benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,

c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

e) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

f) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el.

g) nem minősül átlátható szervezetnek

2) A fent felsorolt kizáró okok igazolásának a módja:

a) a NAV honlapján a tartozásmentes adózók adatbázisában való szereplés, ennek hiányában eredeti hatósági igazolás példánya

4

b)-c) 30 napnál nem régebbi cégkivonat

d)-e) a Pályázó által cégszerűen aláírt nyilatkozat

f) a Kiíró nyilvános, közhiteles adatbázisból ellenőrzi

g) a Pályázó által cégszerűen aláírt nyilatkozat

3) Kizárásra kerül az a Pályázó, akinek Siófok Város Önkormányzata felé bármely köztartozása van, mely igazolásának módja: Igazolás beszerzése Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Adóhivatalától.

4) A Kiíró a „közös pályázat” benyújtásának a lehetőségét kizárja, azaz konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

1) A pályázatot „Thanhoffer villa” felirattal ellátott zárt borítékban, két példányban (egy eredeti és egy másolati példány, amennyiben a két példány között ellentmondás van, a Kiíró az eredeti pályázatban foglaltakat tekinti érvényesnek) papír alapon kell beadni, más – különösen a Pályázó személyének beazonosítására alkalmas adat – a borítékon nem szerepelhet.

2) A pályázat érvényességének feltétele, hogy az tartalmazza az alábbiakat:

∙ Pályázó nevét, adatait, elérhetőségeit (email, postai cím).

∙ A Pályázó ingatlanban tervezett szakmai tevékenységének bemutatását.

∙ A Pályázó által megajánlott bérleti díj összegét.

∙ Nyilatkozatot:

– a pályázati feltételek elfogadásáról,

– a pályázati kiírásban foglalt feltételek megismeréséről, teljesítésére vonatkozóan,

– a pályázatban megjelölt ingatlan hasznosításának a pályázati kiírásban megjelölt módjának elfogadásáról,

– a bérleti szerződés elfogadásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó a 2011. évi CXCVI. törvény (a Nemzeti vagyonról) szerint átlátható szervezetnek minősül

3) A kizáró okok igazolásának módja a pályázati felhívás III. fejezetben foglaltak szerint. 4) Pályázó vállalkozás esetén jelenlegi tevékenységének bemutatását.

5) Pályázó vállalkozás esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem áll felszámolás, csődeljárás, vagy végelszámolás alatt.

6) A Pályázó 2021. évi beszámolója, amennyiben nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, úgy a 2022. évi aktuális főkönyvi kivonata.

5

7) Fedezetigazolás a megajánlott éves bérleti díj háromszoros összegének a rendelkezésre állásáról 8) Szakmai referencia anyag

9) Az üzemeltetés humánerőforrás hátterének bemutatása.

1) A Kiíró a Pályázaton való részvételt Pályázati Biztosíték adásához köti (a továbbiakban: Pályázati Biztosíték). A Pályázónak, Pályázati Biztosítékként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összeget kell átutalniuk a Kiírónak az ERSTE Bank Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-02656975 számú bankszámlaszámára „Thanhoffer villa pályázati biztosíték” közleménnyel, mely összeg jóváírásának legkésőbb 2023.04.21. napjának 15:00 órájáig kell megtörténnie a fentiek szerint megadott bankszámlaszámra.

2) A Nyertes Pályázó az 1.000.000,- Ft összegű Pályázati Biztosítékot a megajánlott és az ártárgyalás során elfogadott egy éves bérleti díj nettó összegére köteles kiegészíteni, legkésőbb a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg, mely az óvadék összegébe kerül beszámításra.

3) A Kiíró a Pályázati Biztosítékot a Pályázati Felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén valamennyi Pályázó részére, míg elbírálás esetén – az Ajánlatok elbírálását követően – a nem nyertes Pályázók részére köteles 60 (hatvan) napon belül visszafizetni a pályázatban kötelezően megjelölendő bankszámlaszámra. A határidőt a visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell számítani.

4) A Kiíró a Pályázati Biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel, ugyanakkor a visszautalás bankköltségeit a Pályázó viseli.

5) A Pályázat benyújtásával a Pályázó elfogadja, hogy amennyiben nyertes Pályázó a bérleti szerződést nem köti meg, vagy a pályázati biztosíték összegét az óvadék összegére nem egészíti ki legkésőbb a bérleti szerződés megkötésééig, úgy a szerződéskötésre nem kerül sor és a Pályázati Biztosíték összegét elveszíti, az a Kiírót illeti meg.

6) Nem jár vissza a Pályázati Biztosíték, ha a Pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt, az Ártárgyalás megkezdését követően visszavonta, vagy a Bérleti Szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg, illetve a szerződés ilyen okból nem jött léte.

1) A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. A Kiíró ezt a döntését a pályázati hirdetmények közzétételére vonatkozó szabályok szerint teszi közzé.

2) A Kiíró az esélyegyenlőség biztosítása érdekében helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget. A bejárás időpontja: 2023.04.11. napján délelőtt 10:00 óra. Megismételt bejárásra a Kiíró további lehetőséget nem biztosít!

6

3) A bejáráson – az esélyegyenlőségre is tekintettel – kérdés nem tehető fel. A bérleménnyel kapcsolatos kérdéseket a bejárást követően kizárólag a titkarsag@balaton-parti.hu e-mail címre küldve teheti fel a Pályázó.

4) A helyszíni bejárás során a gazdálkodó szervezet Pályázó nevében eljáró képviselő, a képviseleti jogosultságát cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni.

5) A feltett kérdésekre a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a 3. munkanapon 16:00 óráig a Kiíró írásban ad választ, valamennyi kérdés vonatkozásában valamennyi kérdezőnek, egyidejűleg. A kérdés felvetés határideje: 2023.04.13. napja 16:00 óra.

6) A pályázat kizárólag SZEMÉLYESEN nyújtható be 1 pld.-ban „Thanhoffer villa” felirattal ellátott zárt A4 nagyságú fehér színű borítékban. Más, különösen a Pályázó személyének beazonosítására alkalmas adat a borítékon nem szerepelhet, mert az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

7) Az elkésett pályázatokat a Kiíró nem bontja fel, azt felbontás nélkül, mint „elkésett iratot” irattárba helyezi. A határidőben történő beérkezés Pályázó felelőssége, ebben a kérdésben Kiíró kimentésnek nem ad helyt.

8) A pályázat nyelve magyar, azaz minden benyújtott iratot magyar nyelven kell benyújtani. A nem magyar nyelven keletkezett iratokat, pl. igazolások, referenciák, stb. felelős fordítással ellátva kell benyújtani.

9) A pályázat beadási határideje: 2023.04.21. napja 15:00 óra.

10) A pályázat benyújtásának címe: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi st.3., első emelet „Titkárság”).

11) A pályázat személyes benyújtására munkanapokon 9:00 óra és 16:00 óra között van lehetőség a benyújtásra meghatározott határidő utolsó napján 15:00 óráig.

12) A pályázat beérkezését az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény bizonyítja. 13) A Pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát.

14) A pályázat bontása: 2023.04.24. napja 14:00 óra, helyszíne: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi st.3.).

15) A pályázatok bontásán jelen lehetnek: a Pályázó, vagy megbízottja, Siófok Város Önkormányzata által megbízott munkatárs, a Kiíró által kijelölt/megbízott személyek.

16) A Pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

17) A Kiíró a pályázatok bontásáról részletes jegyzőkönyvet készít, amelyet a következő munkanapon minden pályázatot benyújtónak a pályázatban megadott elektronikus értesítési címre megküld.

18) Amennyiben a Kiíró megállapítása szerint a Pályázó az ajánlata lényegét nem érintő, formai okból hibás (hiányos) ajánlatot nyújtott be, úgy a Kiíró felhívására legfeljebb 2 (két) munkanapon belül pótolhatja a hiányokat.

7

19) A Kiíró az ajánlatok felbontása után, a bírálat folyamatában felvilágosítást kérhet a Pályázótól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, összehasonlítása jobban elvégezhető legyen.

20) A kérdést és az érintett Pályázó által arra adott választ írásban kell rögzíteni. Sem a kérdés, sem pedig a válasz nem eredményezheti a bírálati szempontokra adott ajánlati elemek, vállalások, lényeges állítások megváltoztatását, kizárólag az értelmezést szolgálhatja.

1) Érvényes a pályázat, ha a Pályázó:

a) a pályázati biztosítékot megfizette;

b) a IV. fejezetben felsoroltaknak eleget tesz maradéktalanul;

c) a pályázatot határidőben benyújtotta;

d) Pályázat megfelel a benyújtására vonatkozó formai előírásoknak;

1) Érvénytelen a pályázat, ha:

a) határidőben nem érkezik be a pályázat;

b) olyan Pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton;

c) az ajánlatot a pályázati kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be;

d) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályban, valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak;

e) amely az ajánlati ellenértéket nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, vagy valamely feltételhez köti;

f) olyan Pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az Önkormányzattal vagy annak költségvetési szervével szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;

g) a Kiíró a pályázatot eredménytelennek nyilvánította;

1) Ártárgyalásra kizárólag abban az esetben kerül sor, ha több érvényes pályázó közel azonos éves Bérleti díjra tett ajánlatot, azaz a legmagasabb ár (árak) 95 %-át elérő pályázók vesznek részt az ártárgyaláson.

2) Az ártárgyaláson kizárólag azon Pályázó vehet részt, aki a Kiíró által érvényesnek minősített ajánlatot nyújtott be.

3) Az ártárgyalásra a pályázatok benyújtására nyitva álló lejárati napot követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül kerül sor, melyre a Kiíró a Pályázó által a pályázatban megadott e-mail-címre elektronikus levél útján meghívót küld a helyszín és időpont pontos megjelölésével.

4) Az ártárgyaláson a meghívott és megjelent Pályázók Siófok Város Jegyzője előtt licitálás útján tehetnek ajánlatot a Bérleti díj összegére. A licitlépcső 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint.

5) Az ártárgyalás eredménye az ártárgyalás követő legkésőbb 5 napon belül kerül elbírálásra, mely eredményt valamennyi résztvevő Pályázóval az elbírálást követő 5 (öt) napon belül elektronikus levél

8

útján közöl, valamint nyilvános közzététellel történik, Siófok Város Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete értelmében, a hivatalos lapjában (Siófoki Hírek önkormányzati magazinban), Siófok Város Önkormányzat és a Kiíró honlapján, valamint a közösségi média oldalain.

1) Bírálati szempont:

∙ a megajánlott éves bérleti díj mértéke.

1) A nyertes Pályázót az eredmény kihirdetését követő legkésőbb 15 napig szerződéskötési kötelezettség terheli.

2) Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződéskötés bármely, a Pályázó érdekkörében fennálló okból meghiúsul, úgy a Kiíró jogosult a soron következő pályázóval szerződést kötni vagy új pályázatot kiírni.

1) A Pályázat elkészítésével felmerülő valamennyi költség a Pályázó teherviselése mellett történik, mely a Kiíróra semmilyen körülmények között nem hárítható át.

2) A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik Pályázóval sem köt szerződést, és a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Siófok, 2023. március 31.

Kósz Ágota

ügyvezető

Pályázat a 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) ingatlan vételére

Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan vonatkozásában.

Tulajdonlap letöltése:

Az ingatlan természetben 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 3 057 m2 nagyságú terület. Az ingatlan Siófokon, a város ÉK-i részén, a 7-es főút és az M7 autópálya között elhelyezkedő ipartelep városrészen található. Az ingatlan közel szabályos téglalap alakú, ~40 m utcafronti szélességű, sík felszínű, jó arányú beépítetlen telek. A szomszédos ingatlanok telephelyként beépítve, vagy mobil felépítményekkel hasznosítottak. Az ingatlan nincs közművesítve, közművek az ingatlan előtt/környezetében elérhetőek. Az ingatlan per- teher- és igénymentes. Az ingatlant a tulajdonos rövidtávú bérleti szerződéssel hasznosítja 2022. szeptember 30-ig, az ingatlan birtokba adása ezt követően lehetséges.

A pályázatot kiíró szerv: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.)

Az ingatlan tulajdonosa: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.)

Pályázhat: Minden természetes és jogi személy vagy konzorcium, aki a vételár egy összegben történő megfizetését, valamint a jelen kiírásban szereplő további feltételeket vállalja.

Az ingatlan övezeti besorolása: Gip-1-sz

Az ingatlan beépíthetősége: 50 %

Legnagyobb építménymagasság: 10 m

Legkisebb zöldfelület: 30 %

Szintterületi mutató: 2,5 m2/m2

Értékesítés módja: nyilvános pályázat

Kikiáltási ár: 45.000.000.- Ft + áfa

Bánatpénz: 4.500.000.-Ft, melyet a Balaton-parti Kft. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. siófoki fiókja által kezelt 11600006-00000000-51113478 számú számlájára kell megfizetni.

Elővásárlási jog: nincs

Az ingatlannal kapcsolatos építéshatósági előírásokról a pályázónak Siófok Város Önkormányzatának illetékes irodáival és az illetékes hatóságokkal van lehetősége egyeztetni.

Helyszíni bejárás lehetősége: egy alkalommal, 2022. október 05.  10:00 órától – 12:00 óráig az ingatlan helyszínén, előzetes egyeztetés nem szükséges

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– megajánlott vételár;

– a pályázó személyi adatait;

– a pályázó elérhetőségét (telefon, fax, e-mail cím);

– gazdasági társaság esetében az alapító okiratot vagy a társasági szerződést, aláírási címpéldányt és a bejegyzésről szóló cégbírósági végzést (hitelesített másolatban);

– konzorcionális megállapodást;

– nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázatban foglalt építési előírásokat tudomásul veszi;

– nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázatnyertesség esetén 8 napon belül szerződést köt és a szerződéskötést követő 8 napon belül a vételárat megfizeti;

– fizetési igazolást a bánatpénz megfizetéséről, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a bánatpénzt kiíró a pályázat nyertese vonatkozásában azt foglalóként kezeli;

– ha a liciten nem a pályázó vagy törvényes képviselője személyesen vesz részt, közjegyző által hitelesített meghatalmazást.

A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) ingatlan vételére” felirattal kell benyújtani két példányban. (Egy eredeti és egy másolati példány.) Amennyiben a két példány között ellentmondás van, a kiíró az eredeti pályázatban foglaltakat tekinti érvényesnek. A borítékon cégjelzés nem lehet. Amennyiben a pályázat hiányos vagy önmagával ellentmondásos, kiíró azt érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázat beadásának határideje: 2022. október 14. (péntek) 9:00 óra

Helye: Balaton-parti Kft. központi irodája, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. 1. emeleti Titkárság

A pályázat bontása nyilvános, időpontja: 2022. október 14. (péntek) 9:00 óra, helye: Balaton-parti Kft. központi irodája, 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. 1. emeleti Titkárság.

A Pályázat kiírója a Pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a következő munkanapon minden pályázatot benyújtónak a pályázatban megadott elektronikus értesítési címre megküld.

A Pályázatok felbontásán jelen lehet:

–          a Pályázatot benyújtó, vagy meghatalmazottja, 

–          a Pályázat kiírója által kijelölt/megbízott személyek.

A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Az ingatlan átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei, így a szerződéskötés költségei a vevőt terhelik.

A döntésről a pályázókat írásban értesítjük.

Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati kiírásban meghatározott bírálati szempontok szerint több azonos tartalmú érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.

A pályázat elbírálásánál irányadó szempontok:

– a szükséges iratok megléte;

– a szükséges nyilatkozatok megléte;

– a pénzügyi feltételek vállalása.

A pályázat nyertesének az tekintendő, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

Bírálati szempontok  Súlyszámok
1. Vállalt/megajánlott vételár összege   100

A bánatpénz az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárba, mint foglaló beszámít, a többi pályázó részére pedig 8 napon belül visszautalásra kerül.

Idegen nyelvű pályázat esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése szükséges. Az elbírálás a magyar nyelvű változat alapján történik.

A Bíráló Bizottság fenntartja a maga számára azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Siófok, 2022. szeptember  29.

Várkonyi Csaba Zoltán

ügyvezető

Ingatlan elidegenítése


A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3., Cg. 14-09-300003, adószám: 10714254-2-14, stat. számjel: 10714254-6820-113-14, számlavezető: ERSTE Bank Hungary Zrt., számlaszám: 11600006-00000000-51113478, képviseli: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató), mint tulajdonos (továbbiakban Balaton-parti Kft.,) elidegenítésre jelölte ki a kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlant:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7)

A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3., Cg. 14-09-300003, adószám: 10714254-2-14, stat. számjel: 10714254-6820-113-14, számlavezető: ERSTE Bank Hungary Zrt., számlaszám: 11600006-00000000-51113478, képviseli: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató), mint tulajdonos (továbbiakban Balaton-parti Kft.,) elidegenítésre jelölte ki a kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlant:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7)

Ajánlatkérő/Pályáztató a megkötni kívánt szerződés vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020 (1.31.)(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és elfogadva 2022.03.30. napjával) hatályos önkormányzati rendelete szerint jár el.

A jelen Pályázat vonatkozásában:

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok, Fő tér 1.

Tulajdonos: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3.)

2. A pályázat célját:

A pályázat célja a 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan vevőjének a kiválasztása.

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely a jelen felhívásban, valamint a Dokumentációban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, és a pályázatból jogszabályi rendelkezések vagy hatósági döntés alapján nem kell kizárni.

3. A pályázati ajánlat benyújtásának módja:

A Pályázó a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú példányban valamint (+) 3 pl-ban elektronikus adathordozón nyújthatja be, a Dokumentációban tovább részletezettek szerint.

4. A pályázat tárgyaként az értékesítésre szánt vagyon megjelölése, műszaki és egyéb jellemzői:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan, a Dokumentációban és az Ingatlan értékbecslésben megjelöltek szerint.

5. Az ingatlan címe, helyrajzi száma, területének nagysága, tulajdonosának neve és címe:

8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti ingatlan az értékbecslésben megjelölve, a Dokumentáció szerint.

Tulajdonosa: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3.)

6. A hasznosítás formája:

Ingatlan adásvételi szerződéssel.

7. Az alkalmazható fizetési mód, ezek jogi és gazdasági feltételei:

Azonnali vételár átutalás, a Dokumentációban részletezettek szerint.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és pontos időpontja:

Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton / futárszolgálat útján Siófok, Petőfi st. 3. szám alatt a Nagystrandon az 1. emeleti Titkárságon. Az ajánlatokat/a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú példányban valamint (+) 3 pl-ban elektronikus adathordozón kell benyújtani, egy borítékban/csomagban, a Dokumentációban tovább részletezettek szerint.

A benyújtás határideje az ajánlattételi határidő: 2022. június 23. 13:00 óra

9. A pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének esetét és módja:

5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének rendje a Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

10. Az ajánlatok felbontásának a helye és ideje, valamint az elbírálásra és az eredményhirdetésre vonatkozó időpont:

A benyújtott ajánlatok felbontásának ideje: 2022. június 23. 13:00 óra

Az elbírálásuk: az ajánlati ár, a lehető legrövidebb időn belül.

Az eredmény kihirdetése a döntés megszületését követő napon, elektronikus úton valamint nyilvános közzététellel, a Vagyonrendeletben foglaltak és a Dokumentációban részletezettek szerint.

11. A bírálati szempontokat és a pályázat elbírálásánál alkalmazott elvek:

Kizárólag az ajánlati ár dönt.

12. A pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének esetét és módja:

5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének illetve a beszámításának a rendje a Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

60 nap, amit Ajánlatkérő jogosult további 30 nappal meghosszabbítani, a Vagyonrendeletben és a Dokumentációban részletezett feltételek szerint és módon.

14. A részletes pályázati kiírás (Dokumentáció)kiváltásának helye, módja, ideje és költsége:

A Dokumentáció vételára: 50.000,- Ft+ Áfa.

A vételár megfizethetésének módja: a Ajánlatkérő/Pályáztató ERSTE Bank Hungary Zrt., 11600006-00000000-51113478 sz. számlájára kell befizetni / átutalni, vagy munkaidőben a helyszínen a házi pénztárba befizetni.

A Dokumentáció átvehető 1 pl. papír alapon, +1 pl. elektronikus adathordozón, kizárólag a benyújtandó iratok szerkeszthető formátuma is.

Ajánlatot kizárólag csak az jogosult benyújtani, aki a részletes ajánlati dokumentációt megvásárolta. A megvásárlás tényét a benyújtott dokumentációban igazolni, azaz a bizonylatot csatolni kell.

Más, a Pályázat szempontjából harmadik személy által megvásárolt, esetleg átengedett dokumentáció birtokában pályázat érvényesen nem nyújtható be.

Figyelem: A pályázati dokumentáció vételára nem jár vissza abban az esetben sem, ha a Pályázó pályázata érvénytelen, vagy nem nyertes pályázat.

A pályázó nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és a pályázat benyújtásával kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.

15. A Ajánlatkérő/Pályáztatónak a Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének az önkormányzat vagyonáról szóló rendelete szerint kötelezően közlendő nyilatkozata:

Ajánlatkérő/Pályáztató fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárás során a kiírt pályázatot az érdekkörében felmerült okra tekintettel indokolás nélkül bármely szakaszban eredménytelennek nyilvánítsa. A Dokumentáció vételárának és az ajánlati biztosíték kezelésének módjáról a Dokumentáció részletesen rendelkezik.

16. Az alternatív ajánlat befogadhatóságának lehetősége:

Ajánlatkérő/Pályáztató a hasznosítás vonatkozásában alternatív lehetőséget nem biztosít.

17. Az Ajánlatkérő/Pályázató által a pályázati cél megvalósulása érdekében szükségesnek tartott egyéb feltételek:

A Dokumentációban részletezetten.

18. Az esetleges hatósági előírások, jogok, kötelezettségek, korlátozások megtartására történő utalás:

—–

19. A pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölése:

A soltidr@gmail.com illetve a titkarsag@ wordpress-735303-2867769.cloudwaysapps.com e-mal címen, a dokumentációban részletezettek szerint.

20. A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés feltételei:

A dokumentáció szerint, ingatlan adás-vételi szerződés a Ptk. szabályai szerint

Megszakítás